Радио Севтополис - radiosevtopolis.com

При широк интерес премина обсъждането на проекта за зелена и достъпна градска среда

Е-мейл Печат

По покана на Община Казанлък на 17.12.2012 г. в залата на ул. „Искра“ № 4 се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на избраните обекти на интервенция (вкл. и на допълнителните обекти), които да бъдат включени в проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”, както и на самите проектни решения за обектите на интервенция.

Главният архитект на Община Казанлък и заместник-кмета Лилия Цонкова направиха презентация, която включваше информация за условията за финансиране по конкретната схема за безвъзмездна финансова помощ и детайлно представяне на предложените обекти на интервенция, а именно:

·        Основни обекти:  Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в парк „Розариум“ и лесопарк „Тюлбе“ със свързваща ги велоалея,  изграждане на нов паркинг за леки коли и автобуси на ул. „Ген. Радецки“ до входа на Лесопарк „Тюлбето“

·        Допълнителни обекти:

ОБЕКТ 1. Реконструкция на улично платно, тротоари и осветление и обособяване на велосипедна алея на ул. „Шипченска епопея” от парк „Розариум” до кръстовище с ул. „Орешака” с организиране на кръгово движение на кръстовището.

ОБЕКТ 2. Реконструкция на улично платно, тротоари, и осветление и обособяване на велосипедна алея на ул. „Шейновска“ от ул. „Шипченска епопея” до ул. „Орешака”, в т.ч. и реконструкция на кръстовище пред Дом на културата „Арсенал“.

ОБЕКТ 3. Рехабилитация на улично платно, тротоари и осветление и обособяване на велосипедна алея на част от ул. „Орешака“ от ул. „Шипченска епопея“ до ул. „Шейновска“ и ул. „Любомир Кабакчиев” от ул. „Орешака” до бул. „Никола Петков”.

ОБЕКТ 4.  Нов мост на р. „Стара река”

ОБЕКТ 5.  Зона за отдих на ул. „П.Д.Петков” в кв.38, УПИ I-за озеленяване, с площ 2330 кв.м. и на ул. „Бузлуджа” в кв.35, УПИ Х, с площ 950 кв.м.

ОБЕКТ 6.  Спортна площадка в кв.450, УПИ II-за младежки дом и увеселителен център, с площ 1000 кв.м.

Присъстващите представители на неправителствени организации и различни институции от Казанлък следиха с интерес представянето на проекта и зададоха множество въпроси, касаещи неговия обхват и реализация. Бяха направени и предложения за включване на различни компоненти като беседки, тематични декоративни елементи, съоръжения за спорт на открито, площи за каране на кънки и др. В хода на дискусията постъпиха и други предложения, извън обхвата на обсъжданото предложение, касаещи развитието на града, които ще бъдат отнесени като предложения към проектите, разработвани в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие Казанлък – 2020.

В края на обсъждането присъстващите попълниха анкетни карти за проучване на общественото мнение, като общо изразеното мнение бе в подкрепа на предложението на Община Казанлък.

 
Банер

www.jazzfestkz.eu

Времето

Работа:
Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от


И от тук можете да ни слушате: