Радио Севтополис - radiosevtopolis.com

РИОСВ образува 12 административно - наказателни процедури за нарушения в защитени зони

Е-мейл Печат

Дванадесет административно-наказателни процедури образува РИОСВ - Стара Загора за установени нарушения на забрани в защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000.

При извършени контролни проверки на имоти в землищата на общините Болярово и Тополовград, попадащи в границите на защитените зони „Западна Странджа” и „Сакар”, експертите от регионалната инспекция установиха нарушения на забраните, посочени в заповедите за обявяването им. На място,чрез GPS – приемник, се установи, че са разорани пасища и мери  и са превърнати в обработваеми земи.Нарушителите са физически и юридически лица,кандидатствали за подпомагане по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и рамковата Директива за водите”. Съгласно Закона за биологичното разнообразие при установяване  на подобни нарушения се налага глоба за физическите лица от 100 до 1000лв. и имуществена санкция за юридически лица от 200 до 5000 лв.

Зоните „Западна Странджа”  и „Сакар”са обявени за опазване на десетки видове диви птици и техните местообитания, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие като Царски орел, Скален орел, Белоопашатмишелов, Късопръста чучулига и др., които обитават териториите за изхранване и гнездене.

 
Банер

www.jazzfestkz.eu

Времето

Работа:
Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от


И от тук можете да ни слушате: