Радио Севтополис - radiosevtopolis.com

Казанлъшкия театър с двама директори - един избран с конкурс и един Вр.ИД, реши съда

Е-мейл Печат

С Решение на Казанлъшкия Районен съд от 26 септември 2012 г. бившият ВрИД директор на театър "Любомир Кабакчиев" Атанас Чопов е възстановена на своята длъжност. Съдът признава че конкурсът за избор на нов директор на общинската институция е проведен законосъобразно.

 

Кмета на Община Казанлък и победителката в конкурса сключили трудов договор, по силата на които последната приела да  изпълнява  длъжността „ директор“ в общинския театър. Страните се  договорили Диана Рамналиева да постъпи на работа   в едноседмичен срок от връчване на  екземпляр от договора, подписан от двете страни. Със заповед на кмета на основание чл. 325, ал.1,т.8 във връзка с чл. 68, ал.1, т. 4 КТ  е   прекратено трудовото правоотношение  с Чопов. Заповедта е връчена при отказ, удостоверен с подписите на  двама свидетели.

От експертното заключение по съдебно-счетоводната експертиза се установи, че размерът на брутното трудово възнаграждение  на ищеца  като „ВрИД Директор театър“ за месец април  е 984, 00 лв.. Уточнено е, че за м. май 2012г.  /считано от 10.05./ - 16 дни  брутната заплата на Чопов е в размер на  828, 63 лв..  Под страх от наказателна отговорност той е декларирал, че след  прекратяване на  трудовия му договор като „ВриД директор“ на Общинския театър не е получавал трудово възнаграждение  като такъв. Отразил е, че  от 05.10.2010г. има сключен на осн.  чл. 111 КТ договор за допълнителен труд при друг работодател – като актьор  към общинския театър на половин щат, по който продължава да работи и да получава  по него трудово възнаграждение. Видно от представения по делото трудови договори за длъжността актьор ищецът получава възнаграждение в размер на  555 лв. Със Заповед на Кмета на Община Казанлък  трудовото правоотношение на Атанас Чопов на длъжността „актьор“ е прекратено.

В мотивите си за решението съдът пише:

"Съгласно разпоредбата на чл.90,ал.2, пр.1 от КТ когато със закон  бъде обявено, че дадена длъжност  се заема с конкурс, работодателят обявява такъв. В изпълнение на  задължението си Кметът на община Казанлък е издал  Заповед № г. за обявяване на конкурса, която е изцяло в съответствие със законовите изисквания. В изпълнение  на задължението си  по чл. 91, ал.1, изр.1 от КТ и чл. 94 от КТ  работодателят е  обявил конкурса  чрез местния печат и със заповед е назначил членовете на комисията.  Съдът не коментира  възраженията на ищеца, касаещи професионалната подготовка на участниците в конкурса и  драстичното  разминаване  в оценките на членовете на комисията.  В компетентността на  конкурсната комисия,а не на съда е  да прецени и оцени  кандидатите и тяхното представяне. Съдът констатира, че оценъчна карта  на стр. 125 от делото  не носи подпис на  член от комисията. Констатираният пропуск не   създава съмнение относно достоверността на  оценяването.  Таблицата, в която са обобщени  оценките е подписана от всички членове на комисията и сборът от точките е идентичен с този от оценъчните карти. Съгласно  чл. 96, ал.1 от КТ трудовото правоотношение за заемане на длъжност въз основа на конкурс  възниква с лицето, което е класирано на първо място, от деня, в който е получило съобщението за резултата. Съобщението за резултата от конкурса е връчено лично на  г-жа Р.  на г. След  възникването на трудовото правоотношение  страните  могат да сключат договор , с който да уредят отношенията си подробно. В настоящия случай се установи, че на Диана Рамналиева, в качеството й на спечелила конкурса, е предоставила на работодателя необходимите документи, които са същите  като при сключване на  трудов  договор. Тя се явила в сградата на Община Казанлък за подписване на  трудов договор, по силата на който  се е задължила  да постъпи на работа в едноседмичен  срок от връчването на  екземпляр от договора, подписан  от двете страни. Няма пречка страните да подпишат трудов договор, но законосъобразно е между тях да бъде сключено споразумение по чл. 107 от  КТ. Трябва да се има предвид, че конкурса и  трудовия договор  като основания  за възникване на  трудово правоотношение  са самостоятелни и различни.

Съгласно  чл. 96, ал.3 от КТ  изпълнението  на задълженията  по трудовото правоотношение започва с постъпване на  работа на лицето. Това значи работникът или служителят фактически и реално  да започне да престира работна сила. Съгласно  чл. 96, ал.2 от КТ  лицето, с което  е възникнало  трудовото правоотношение, е длъжно  да постъпи  на работа в 2-седмичен срок от  получаването  на съобщението по  чл. 96, ал.1 от КТ. Следователно срокът Диана Рамналиева да постъпи на работа изтича следващата седмица. На тази дата тя е следвало  да „заеме“ длъжността и това е основанието  за прекратяване  на трудовото правоотношение с Атанас Чопов - лицето, изпълнявало длъжността  за времето, докато  бъде  заета  въз основа  на конкурс. От събраните по делото гласни  доказателства се установи, че Раманлиева е постъпила на работа една седмица по-рано. Тя не е  спазила  задължителния срок  по  чл. 96, ал.2 от КТ, поради което приложение намира санкцията, предвидена в чл. 96, ал.4  от КТ  - трудовото правоотношение се смята за невъзникнало. С оглед на гореизложеното съдът счита, че прекратяването на трудовото правоотношение с Атанас Чопов е незаконосъобразно и обуславя отмяната му.  В мотивите си КРС  счита, че  трудовото правоотношение с новия директор не е възникнало, поради което не обсъжда възражението на ищеца за недействителност на трудовия й договор поради противоречие с разпоредбата на чл. 9а, ал.1, т.1 от  ЗЗРК."

Въз основа на тези мотиви Казанлъшкия районен съд реши:

ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ УВОЛНЕНИЕТО Атанас Чопов извършено със Заповед на Кмета на община Казанлък, с която е прекратено трудовото правоотношение  на осн. чл. 325, ал.1, т.8 във вр. чл.  68, ал.1, т. 4  от КТ.

ВЪЗСТАНОВЯВА Атанас Чопов на заеманата преди уволнението длъжност „ВрИД Директор“ на Общински театър „Любомир Кабакчиев гр. Казанлък на осн. чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ.

ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, на Чопов сумата 4764,63 лв., представляваща обезщетение  по чл. 344, ал.1,т.3  вр. чл. 225, ал.1 и ал.2 от КТ  за периода от 10.05.2012г. до датата на постановяване на съдебния акт, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба - 18.06.2012г. до окончателното изплащане на сумата,  а за  разликата над 4764,63 лв. до размера  5461,20 лв. ОТХВЪРЛЯ иска.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му, досежно присъденото обезщетение.

ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, да заплати сторените по делото разноски в размер на 300 лв.

ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Държавни таксии разноски по сметката на КРС  в размер на  370, 59  лв..

Решението подлежи на обжалване в 2 - седмичен срок от връчването му пред ОС – Стара Загора.

На снимката: Избраният с конкурс директор на театър "Любомир Кабакчиев" Диана Рамналиева.

 

 
Банер

www.jazzfestkz.eu

Времето

Работа:
Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от


И от тук можете да ни слушате: